Αλλαγές στην ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία

Αλλαγές στην ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον νόμο για τα χημικά.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες αλλαγές, λόγω του νέου ΕΚ κανονισμού υπ' αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, για την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ, καθώς και την τροποποίηση του ΕΚ κανονισμού υπ' αριθ. 1907/2006 (REACH).

 Πιο συγκεκριμένα:

 1. EΚ – κανονισμός Νο 1272/2008

 Η έννοια του παρόντος κανονισμού:

 CLP είναι ο κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων. Αυτός ο κανονισμός συμβαδίζει με τον  προηγούμενο κανονισμό της Ε.Ε. για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των χημικών ουσιών GHS (σύστημα παγκόσμιας εναρμόνισης της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων)

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν το GHS στο εσωτερικό δίκαιο. Η σύσταση αυτή υποστηρίζεται επίσης από τους φορείς της βιομηχανίας και των μη κυβερνητικών οργανισμών. Η δημοσίευση των πράξεων που εγκρίθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από το τέλος του 2008 καθιστά την Ε.Ε. διεθνή  ηγέτιδα στην εφαρμογή του GHS των Ηνωμένων Εθνών.

  Ποιοιείναιοιστόχοι;

 Κύριοι στόχοι της είναι να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο χημικών προϊόντων και να διατηρήσει το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το GHS είναι ένα σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών και ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τους κινδύνους αυτών μέσω στάνταρτ  συμβόλων και φράσεων για τη συσκευασία και την επισήμανση και μέσω δελτίων δεδομένων ασφαλείας. (SDS – Safety Data Sheets)

 Το υπάρχον σύστημα για την προστασία των χρηστών των χημικών προϊόντων βασίζεται στην οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών (DSD-67/548/EEC) και την οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων (DPD-1999/45/EC). Οι οδηγίες αυτές θα αντικατασταθούν σταδιακά από το νέο κανονισμό 1271/2008 και τελικά θα αποσυρθούν στις 01-06-2015.

Τι σημαίνει στην πράξη;

 Η Sel Chemie B.V.   θα φροντίσει ώστε  η Ταξινόμηση όλων των προϊόντων μας να γίνει εντός χρονικού ορίου και ότι η σήμανση του εμπορικού  σήματος “ THE OLD DUTCH FARMLIGHT “ θα επιτευχθεί αναλόγως.

Ποιες είναι οι αλλαγές;

 Οι χρήστες θα αρχίσουν να βλέπουμε νέα είκονογράμματα, δηλώσεις κινδύνου και προφυλάξεων και προειδοποιητικές λέξεις στις ετικέτες των χημικών καθώς οι προμηθευτές θα μεταβαίνουν στο σύστημα GHS.

Αν και πολλά από τα εικονογράμματα GHS είναι παρόμοια με το υπάρχον σύστημα της Ε.Ε. έχουν σχεδιαστεί εκ νέου και έχουν νέο σχήμα και  χρώμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ετικέτες θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  • εικονογράμματα του συστήματος της ΕΕ ==> εικονογράμματα του συστήματος GHS
  • R (Risk) δηλώσεις ==> H (Hazard) δηλώσεις
  • S (Ασφάλεια) δηλώσεις ==> P (προληπτικό) δηλώσεις
  • Eπι πλέον φράσεις με φράσεις-EUH για ειδικούς κινδύνους

 Πότε αλλάζουμε ;

 Ο κανονισμός CLP τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να δοθεί στη βιομηχανία και τους χρήστες χρόνος για να προσαρμοστούν στο νέο αυτό σύστημα οι προμηθευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την «παλαιά» νομοθεσία κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

 

Ετικέτα

Παλιά σήμανση

Νέα σήμανση

Ουσίες

Επιτρέπεται μέχρι 1-12-2010

Επιτρέπεται από 20-01-2009

Υποχρεωτικά από 01-12-2010

Μείγματα

Επιτρέπεται μέχρι 1-06-2015

Επιτρέπεται από 20-01-2009

Υποχρεωτικά από 01-06-2015

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Παλιά Ταξινόμηση

Νέα Ταξινόμηση

Ουσίες

Υποχρεωτικά έως 1-12-2010

Επιτρέπεται από 20-01-2009

Υποχρεωτικά από 01-12-2010

Μείγματα

Υποχρεωτικά έως 1-06-2015

Επιτρέπεται από 20-01-2009

Υποχρεωτικά από 01-06-2015

 Οι ουσίες πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με CLP την 1η Δεκεμβρίου 2010, αν και ουσίες που βρίσκονται ήδη στα ράφια των καταστημάτων, που έχουν παραχθεί πριν από την ημερομηνία αυτή μπορούν να εξακολουθήσουν να παρέχονται έως την 1η Δεκεμβρίου 2012. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες για τα μείγματα είναι 1η Ιουνίου 2015 και  1η Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2009 

2. Τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, αντιστοίχως Συνημμένα XVII του ΕΚ κανονισμός REACH 1907/2006

 

Χωρίς να θίγουν την εφαρμογή των άλλων κοινοτικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων, οι προμηθευτές εξασφαλίζουν πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Σε έλαια για λυχνίες (παραφινέλαιο) που  επισημαίνονται με τη φράση R65 ή H304, και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό να είναι εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη η ένδειξη: «Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να παραμένουν μακριά από παιδιά",  και από την 1η Δεκεμβρίου 2010, "Μόνο μια γουλιά πετρελαίου για δαυλό - ή ακόμα και το πιπίλισμα του φυτιλιού των δαυλών- μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή, βλάβη των πνευμόνων "

β) 'Ελαια  για λυχνίες (παραφινέλαιο) χαρακτηρισμένα με τη φράση R65 ή H304, που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό είναι συσκευασμένα σε μαύρο αδιαφανές δοχείο και δεν υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο, έως τον Δεκέμβριο του 2010.

Η ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2010 της παρούσης οδηγίας έχει επιλεγεί έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με το νέους     CPL-κανονισμούς, για την ταξινόμηση των χημικών ουσιών

Νέα είναι τα γεγονότα ότι έλαια για λυχνίες (παραφινέλαιο) με τη φράση R65 ή Η304 στην ετικέτα, από την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να διατύθονται και πωλούνται σε μαύρα αδιαφανή δοχεία με περιεκτικότητα όχι μεγαλύτερη του ενός (1) λίτρου. Τα δοχεία των δύο (2), τριών(3) και πέντε(5) λίτρων  δεν μπορούν πλέον να πωλούνται στο ευρύ κοινό. H πώληση δοχείων 2, 3 και 5 λίτρων επιτρέπεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος για την παρούσα τροποποιημένη οδηγία 76/769/ΕΟΚ. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να φροντίσετε, ώστε την 1η Δεκεμβρίου 2010, δεν θα υπάρχουν παλαιά αποθέματα, επειδή τα αποθέματα αυτά δεν θα ισχύουν  νομικά  και δεν θα μπορούν πλέον να πωληθούν.

Η εταιρεία Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε.  μπορεί και δεν θα δέχεται την επιστροφή κάθε παλαιού αποθέματος και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενη μη πώληση ή νεκρό απόθεμα!

Η Sel Chemie θα εξασφαλίσει ότι οι μαύρες φιάλες με μέγιστη περιεκτικότητα ενός (1) λίτρου θα είναι διαθέσιμες εντός χρονικού ορίου και ότι οι ετικέτες θα αλλάξουν  σωστά και έγκαιρα.

3. Και οι δύο αλλαγές του νόμου, που αναφέρεται στο σημείο 1. και σημείο 2. μπορούν να εφαρμοστούν πριν από την ημερομηνία της 1η Δεκεμβρίου 2010. Αλλά πριν γίνουν οι αλλαγές πρέπει να τελειώσει η ταξινόμηση των ουσιών και των μειγμάτων. Η Sel Chemie B.V. εξαρτάται από τους προμηθευτές της. Η ταξινόμηση για όλα τα προϊόντα  δυστυχώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι αλλαγές θα γίνουν σε δύο στάδια: πρώτα τα μαύρα μπουκάλια, μετά  το GHS.

Το παραφινέλαιο “THE OLD DUTCH FARMLIGH“  θα παραδοθεί σε μαύρες φιάλες με προσαρμοσμένη ετικέτα από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Από την  1η Δεκεμβρίου του 2010, μόνο μαύρα μπουκάλια με προσαρμοσμένες ετικέτες θα μπορούν να πωλούνται στα καταστήματα. Είναι πολύ σημαντικό να παροτρύνετε  τους πελάτες σας και / ή τα καταστήματα σας  ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει να εργαστούν απολύτως σύμφωνα με την μέθοδο FIFO (first in – first out)  ώστε όλα τα παλαιά μπουκάλια να έχουν πωληθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 2010 !   Η Μάστακας Θ & Κ Ο.Ε. δεν θα δέχεται την επιστροφή κάθε παλαιού αποθέματος !

Κατά τη μεταβατική περίοδο τα κιβώτια με τα μαύρα μπουκάλια θα κλείνονται με μαύρη ταινία ώστε στην αποθήκη η διαφορά μεταξύ διάφανων και μαύρων μπουκαλιών να  μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα.

Όσον αφορά τη νέα νομοθεσία του GHS-CLP  θα επανέλθουμε στο θέμα το συντομότερο δυνατό. Επειδή η καταχώριση των χημικών ουσιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να γίνουν όλες οι αλλαγές ταυτόχρονα. Για την αλλαγή αυτή υπάρχει ωστόσο μια μεταβατική περίοδο δύο ετών, αν οι φιάλες δεν παραχθούν αργότερα της 1ης Δεκεμβρίου 2010.